หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและการแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2      3      4